“Glas koncila” o Udruzi “Judita”

Za socijalni i kulturni razvoj

Udruga »Judita« osnovana je u Sisku s ciljem promicanja, razvitka i unaprjeđenja hrvat­skoga društva, obrazovanja, istra­živanja i znanosti, kulture, politike, pluralizma i demokracije. Uz brojne aktivnosti kojima je cilj promicanje vrijednosti nacionalnoga suvereni­teta i slobode, rad udru­ge usmjeren je na zaštitu digniteta i dostojanstva majčinstva i djetinjstva.

Cilj je na stvarnim primje­rima dokazati da je obitelj temelj hrvatskoga druš­tva i kao takva je jedina mjerodavna odlučivati o svjetonazorskim aspekti­ma odgoja i obrazovanja djece. »Judita« posebnu pozornost posvećuje od­goju, obrazovanju i istra­živanju za održivi razvoj, zdravomu načinu života i zaštiti okoliša, razvoju i unaprjeđenju izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici, razvi­tku i unaprjeđenju socijalnoga/druš­tvenoga poduzetništva.

Nadalje, cilj je poticati djecu i mlade na aktivno sudjelovanje u društvu promocijom demokratske i političke kulture u lo­kalnoj zajednici te građanskim odgo­jem. U tu svrhu organiziraju se razne aktivnosti i tribine kojima je cilj osim edukacije otvoriti rasprave kako bi se odgovorilo na potrebe u zajedni­ci. Ciljane skupine na koje je udruga usmjerena su djeca, građani, mla­di, učenici, obrazovne ustanove, stu­denti, udruge i građanske inicijative, volonteri, branitelji – veterani i ratni stradalnici. Do danas je »Judita« aktivno ili potporno sudjelovala u nizu projeka­ta od nacionalnoga ili lokalnoga zna­čaja. Provedene su i kampanje veza­ne uz upućivanje na povijesni značaj utvrde Gvozdansko, ali i na moguć­nost njezine revitalizacije, kao i šira medijska kampanja koja problemati­zira konfiskaciju zemljišta raseljenih Zrinjana.

Ni­zom humanitarnih i pot­pornih akcija udruga je pružala pomoć u hrani i namirnicama najugrože­nijim skupinama građana te pomagala u ostvarenji­ma njihovih prava. Udru­ga je orijentirana i na izradu raznih programa pružanja izvaninstitucio­nalnih socijalnih usluga u zajednici, angažiranje volontera u pružanju socijalnih uslu­ga socijalno osjetljivim skupinama, poticanje mladih na smisleno i orga­nizirano iskorištavanje slobodnoga vremena. Pripremaju se i projekti za nacionalne, europske i međunarodne fondove. Udruga organizira savjeto­davne i tehničke potpore zainteresi­ranim korisnicima u pripremi i izradi projektne dokumentacije te se razli­čitim aktivnostima zauzima za prava branitelja i civilnih stradalnika Domo­vinskoga rata. Udruga je usmjerena i na organiziranje zajedničkih skupova, susreta, posjeta muzejima i različitim zabavnim priredbama.

Izvor: Glas koncila

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

Spajanje na %s